Website disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, www.biosgroep.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De bezoeker van deze website kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.
De Bios-groep behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De Bios-groep spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren dan wel volledig aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig dan wel onjuist is. De Bios-groep garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Bios-groep wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden
Wanneer de Bios-groep links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door de Bios-groep worden aanbevolen. De Bios-groep aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Bios-groep niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
De Bios-groep behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafische materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei openbaar te maken, te verspreiden of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bios-groep of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.