Als onderneming gespecialiseerd in mobiliteitsdiensten, vinden wij het van belang onze werkzaamheden structureel op maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren.

Dit komt op verschillende manieren tot uiting:

Social Return

Social return is een aanpak ten behoeve van het creëren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.

In de praktijk houdt dit in dat wij met opdrachtgevers afspraken hebben over de invulling van arbeidsplekken. In geval van gunning van een nieuwe opdracht wordt bekeken welke functies concreet geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierover worden afspraken gemaakt met de betreffende gemeenten. Op deze wijze kunnen wij bijdragen aan het creëren van een eerlijke kans op de arbeidsmarkt, voor deze groep mensen.

Milieubeleid

BIOS-groep ziet het als haar verantwoordelijkheid continu te investeren in een milieubewuste dienstverlening en werkwijze.

Wij schaffen enkel energiezuinige voertuigen aan die een lage CO2-uitstoot hebben (Euro 5/6) of zelfs géén uitstoot . Waar mogelijk zetten wij voertuigen in die gebruikmaken van alternatieve brandstoffen, waarbij het streven is CO2-neutraal te rijden:

  • Een derde van onze voertuigen rijdt op groen gas;
  • Op Schiphol bieden wij volledig elektrisch vervoer aan;
  • Al onze voertuigen zijn uitgerust met software van Ecodrive, die toerental en snelheid begrenst.

Naast de aandacht die wij besteden aan milieuvriendelijke voertuigen, besteden wij ook op andere terreinen proactief aandacht aan een milieubewuste werkwijze:

  • Versterken van het milieubewustzijn van de eigen medewerkers;
  • Stimuleren van het gebruik van openbaarvervoer onder medewerkers;
  • Vermindering van energiegebruik;
  • Verminderen van papierverbruik;
  • Gebruik van duurzame energie en/of groene stroom;
  • Chauffeurs opleiden met Het Nieuwe Rijden
  • Duurzaam inkopen.

ZCN, onderdeel van BIOS-groep, stelt jaarlijks een milieuverklaring op, waarin zij hun milieuprestaties en – doelstellingen evalueren en nieuwe doelen formulieren. Als u geïnteresseerd bent in deze milieuverklaring kunt u deze natuurlijk opvragen en dan verstrekken wij u een kopie. Dat kan door ons te bellen, te e-mailen of via het contactformulier.

Schenking van voertuigen

Voertuigen die niet meer worden ingezet voor onze mobiliteitsdiensten, of zijn vervangen door andere nieuwe voertuigen, zijn in veel gevallen nog uitermate geschikt om ingezet te worden voor vele diverse doeleinden.

Zo is een aantal jaar geleden het idee ontstaan de voertuigen te schenken aan landen die deze hard nodig hebben, maar ze zelf niet of nauwelijks kunnen bekostigen.